sunnuntai 19. joulukuuta 2021

Aluevaltuustojen tärkeimmät päätettävät asiat

KESKI-UUDENMAAN ALUEVAALIT OVAT AIDOT SOTE-VAALIT


Olen lähtenyt aluevaltuustoon ehdokkaaksi. Sunnuntaina oli kampanjatilaisuus Hyvinkään Willantorilla, jossa paikallaolijoita ei vielä ollut glögistä huolimatta paljon, mutta vahvoja mielipiteitä sitäkin enemmän ja hyvä niin: Sote-asiat herättävät tunteita.


Kertaan tässä vielä tulevan aluevaltuuston tärkeimmät päätettävät asiat:

1. Hyvinvointialueen johtosääntö

2. Ja sen mukainen organisoituminen, mukaan lukien vetäjän valitseminen tyhjältä pöydältä, tarpeiden mukaan

3. Huomattava, että kuntarajat eivät enää merkitse mitään, vaan se missä ihmiset asuvat

4. Hyvinvointialueen sopimukset eri toimijoiden kanssa (HUS, tilat, hankintaohjeet)


Oma näkökulma:

1. Organisaation pitää olla mahdollisimman matala hierarkia eli se noudattelee itse-ja yhteisöohjautumisen periaatteita. Filosofian akatemian kanssa tehty harjoitus on hyvä alku ja sillä tiellä pitää jatkaa loppuun asti


2. Tämä johtanee hallinnon puolittumiseen. Siis johtaa noin 60-100 miljoonan euron uudelleen kohdennettavaan resurssiin rahalla mitattuna. Tässä kohtaa puolueeni kokoomuskaan ei voi hirttäytyä nykyhallinnon puolustajaksi eikä se olisi puolueen ohjelmankaan mukaista.


3. Asiakastyö on nostettava kunniaan. Asiakkaiden kanssa työtä tekevä henkilöstö on Keusotenkin tärkein voimavara eikä tuleva hyvinvointialue voi koskaan sitä unohtaa


4. Palvelujen sijaintipaikat on valittava kokonaisuuden kannalta järkevästi ja niin, että ne ovat asiakkaiden saavutettavissa ilman liian kallista liikkumista tai kulkemista, varsinkin jos niitä tarvitaan säännöllisesti. Kuntarakenteen ei pidä tässä olla se määräävä tekijä, vaan palvelujen saavutettavuus. Eli periaate "yksi terveys-tai oikeammin sote-asema per kunta" on aivan yhtä väärin kuin sanoa, että yhtään nykyistä terveysasemaa ei saa lakkauttaa


5. Tälle uudelle organisaatiolle on valittava sen uusien arvojen mukainen paras mahdollinen vetäjä, jonka ihmiskäsitys on sen mukainen eli kykenee antamaan asiakastyötä tekevien ja muiden alaisten tehdä heille kuuluvat päätökset. On päästettävä irti kontrolloivasta hallinnosta. Ja toteutettava muut valinnat saman periaatteen mukaan. Sote-ammattilaisiin voi kyllä luottaa, että he hoitavat asiakkaansa siten kuin heidät kuuluukin hoitaa, ammattitaidollaan, toki lakeja ja muita sitovia määräyksiä kunnioittaen

torstai 16. joulukuuta 2021

Vaalikonevastaukset Helsingin Sanomat ja muut Sanoma-konsernin lehdet

 VAALIKONEVASTAUKSETHS, AL, SK

”Julkisten terveyspalvelujen maksullisuus on hyvä asia.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Täysin maksuttomat terveyspalvelut eivät ole hyvä.  Ei myöskään ole hyvä ratkaisu, että maksukertymät olisivat erilaisia eri asiakkaille samasta palvelusta. Toisaalta maksujen pitää olla heikoimpien maksukyvyn rajoissa eli niiden, jotka eivät juuri saa toimeentulotukea maksujenkaan kanssa ja jotka tarvitsevat näitä palveluita joka kuukausi. Erityisesti hammashuollossa julkisen puolen yksittäiset maksut ovat jo liian korkeat”

”Mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa on taattava oikeus saada hoitoa tietyn ajan, esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Välitön mahdollisuus saada apua on erittäin tärkeä. Niin sanottu Kotkan malli, jossa apua järjestetään heti, kun sitä haluaa ja tarvitsee mielenterveys- ja päihdepalveluissa on hyvä. Se johtaa myös palvelun tarpeen vähenemiseen, kun toipuminen alkaa heti ja tilanne ei pahene”

”Palvelusetelin käyttöä tulisi lisätä jonojen purkamiseksi. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Palvelusetelien käyttö järkevästi eli lähinnä satunnaisille lääkärissäkävijöille on toimiva malli. Asiakkaan omavastuu pitää toimia kuten valinnanvapauskokeilussa eli lasku tulee Keusotelta, aivan kuten jos olisin käynyt Keusoten palveluksessa olevan lääkärin luona. Myös maksukatot ym pitää toimia sen mukaisesti”

”Paperittomille eli oikeudetta maassa oleskeleville ihmisille on taattava oikeus kiireellisten terveyspalvelujen lisäksi kroonisten sairauksien hoitoon, suun terveydenhoitoon ja rokotuksiin.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Haluan, että tämä toimii aivan kuten haluaisin, että se toimii minulle jos opiskelen pitkään jossakin vieraassa maassa. ”

”Mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”En osaa sanoa, mikä olisi oikea osuus. Mielenterveyspuolella odottaminen pahentaa ongelmia, joten uskon jonojen lyhentämisen seitsemään päivään johtavan jopa resurssien säästymiseen olemassa olevilta asiakkailta ja mahdollisuuden hoitaa samalla rahalla enemmän potilaita. Lisäksi nykyinenkin osuus on vääjäämättä suurempi, koska voimakkaan vanhusten määrän kasvun myötä sote-palvelujen kokonaistarve kasvaa”

”Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palveluita pitäisi siirtää yrityksiltä enemmän julkisen puolen hoidettavaksi. Nyt valtaosa lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä on yksityisiä yrityksiä. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Minusta näyttää, että lastensuojelussa laadusta on helposti maksettu liikaa. En ole aivan varma, että silti julkinen puoli kykenisi hoitamaan lapsia samalla laatutasolla halvemmin. Näkisin pikemminkin enemmän kolmannen sektorin toimijoita ja erityisesti vaikeisiin tapauksiin aivan uudenlaisia toimintatapoja. Myös varhaisen vaiheen puuttuminen ja perheiden kohtaaminen kokonaisuutena voisivat vähentää tarvetta lastensuojeluun ylipäätään. Taitavasti hoidettu laatulähtöinen kilpailutus voi auttaa”

”Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota maksuton ehkäisy. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Minusta ehkäisyn maksullisuutta on vaikea perustella enää 2020-luvulla. Alle 25 vuotiaista on hyvä aloittaa”

”Nykyisin koululaisilla on kolme laajaa terveystarkastusta peruskoulun aikana. Määrää tulisi lisätä neljään, vaikka se lisäisi kustannuksia.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”En usko, että siitä saadaan vastaavaa hyötyä. Moniammatillinen ongelmien havaitseminen, avoin ja reilu niihin puuttuminen ja erityisesti psykiatriresurssien lisääminen varmasti tuottavat paremman tulokset. Tunteista puhumista ja niiden käsittelyä pitäisi jotenkin pystyä kehittämään jo koulussa. Kaikissa perheissä valmiudet eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Opettajien ja muun koulun on syytä aktiivisesti oppilaita ohjata keskusteluihin ammattilaisten kanssa”

”Vanhusten kotihoitoon pitäisi tuoda enemmän sähköisiä palveluita kuten videopuheluja ja älylaitteita.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Digitalisaatio on väistämätöntä kaikilla Keusoten toimialueilla. Se ei kuitenkaan korvaa inhimllistä ja merkityksellistä asiakkaan kohtaamista ”

”Vanhusten hoivassa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Kotihoito on viety äärirajoille, jopa niin että tietyt työskentelytavat, kuten äärimmäiset lyhyet mutta jopa monta kertaa päivässä -asiakkaan kohtaamiset näyttäisivät epätarkoituksenmukaisilta. Rauhalliset ja pidempiaikaiset asiakkaan kohtaamiset ja vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin mukaanotto tähän toisivat varmasti parempia tuloksia.
Uskon kuitenkin ihmisen asumiseen kotonaan niin kauan kuin se on inhimillisesti ja taloudellisti järkevää olevan paras tapa”

”Kaikki paloasemat on säilytettävä.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Lähtökohtaisesti mikään ei ole pyhää. Keski-Uudenmaan nykyinen paloasemaverkosto vaikuttaa olevan sopiva tiheydeltään ja palveluiltaan”

”Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Kuntarakenne ei luo minkäänlaista pohjaa terveyskeskusten määrällä. Taajamien sijainnit ja palveluiden saavutettavuus määräävät mihin erilaisia palveluita kannattaa sijoittaa. Kaikilla ei voi olla sama matka sosiaali- ja terveysasemalla, mutta kaikkien pitää sinne päästä, kun tarvetta on.”

”Ulkomaisten hoitajien tuloa töihin Suomeen on helpotettava työvoimapulan lievittämiseksi.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Vähenevä työtätekevien joukko ja kasvava sote-sektorin asiakasmäärä vaatii lisää työntekijöitä lähinnä Euroopan ulkopuolelta, koska muissakin Euroopan maissa on sama ongelma.”

”Jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Minusta näyttää, että useissa hoitotehtävissä työskentelevien, kuten sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden palkat ovat liian pienet”

”On tärkeämpää luoda keskitettyjä, eri palvelut saman katon alle kokoavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kuin pyrkiä pitämään palvelut mahdollisimman lähellä.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Minusta megayksiköt (=Prismat) eivät ole ainoa oikea ratkaisu. Tarvitaan erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin erilaisia kanavia ja kohtaamispaikkoja, siis niin puhelin- ja nettipalvelua, kuin asiakkaan lähellä olevaa tai tuotavaa palvelua”

”On oikein, että esimerkiksi Uudeltamaalta siirretään sote-uudistuksen myötä enemmän rahaa niille alueille, joissa väestö on iäkkäämpää ja sairaampaa.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Kaikkien hyvinvointialueiden pitäisi olla elinkelpoisia ja tarvita korkeintaan entisen suuruisia tulonsiirtoja. Uudenmaan on osaltaan saatava väestön mukaisen osuutensa esimerkiksi valtion tiemäärärahoista. Tarvittavaa maahanmuuttoa pitää ohjata niille alueille, joista puuttuu nuorempaa väkeä”

”Eduskunnan pitäisi säätää laki, jolla hyvinvointialueet saisivat verotusoikeuden. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Uusi vero ei ole ratkaisu liian pienten hyvinvointialueiden ongelmiin”

”On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Tulevaisuudessa eletään moninaisten parisuhteiden ympäristössä emmekä voi rajata adoptio-oikeutta keneltäkään jonkin mielikuvan takia”

”Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien palvelut voitaisiin yhtenäistää”

”Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Kuri ei ole relevantti tässä kohtaa, kysymys on koululaisten kohtaamisesta oikealla tavalla”

”Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Elämme nykyaikaa ja arvomaailmamme on sen mukainen”

”Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Julkinen sektori ei ole automaattisesti paras mahdollinen tuottaja, riippumatta tuotantokoneiston omistajasta pitäisi aina hakea laadultaan riittävä ja kustannustehokkain tuottaja”


HELSINGIN SANOMAT

”Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Suomalainen verotus on hyvin lähellä maksimia, veroja korottamalla ei voida enää tuloja lisätä vaan on löydettävä muita ratkaisuja esimerkiksi lisäämällä työvoiman määrää kaikin keinoin”

”Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Tuloerot sinällään eivät ole pahasta, päinvastoin. Verotuksen pitäisi mennä pääosin tulojen mukaan ja lisätyöstä pitäisi aina jäädä puolet käteen.”

”Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Uskon, että nykyinen palvelutaso on säilytettävissä, jos työvoiman tarjontaa voidaan lisätä ja palvelutuotannon hallinto puolittaa”

”Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Yhteinen maapallomme on ykkösprioriteetti, kaikki muu tulee sen jälkeen. Ilmastoon liittyvät muutokset kasvattavat taloutta erityisesti niihin nopeasti menevissä maissa kuten Kalifornia ja Suomi”

”Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Yhteinen maapallomme on todella yhteinen”

”Hyvinvointialueen kireän taloudellisen tilanteen vuoksi on perusteltua luopua pienistä neuvoloista ja terveyskeskuksista.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Mikään ratkaisu ei ole yksiselitteisesti kyllä tai ei. Palveluntuotantokoneiston muodostaminen pitää tehdä niin, että ne ovat hyvin asiakkaan saavutettavissa. S-ketjullakin on monenlaisia kauppoja eri paikoissa, sama pätee Keusoteenkin”

”Terveyskeskuksissa kannattaa siirtää nykyistä suurempi osa asioinnista puhelimella tai sähköisillä välineillä hoidettavaksi, vaikka Järvenpäässä on ollut suuria ongelmia.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Puhelimeenvastausongelmat johtuvat johdon kyvyttömyydestä järjestää ne asianmukaisesti ja osittain hitaasti korjaantuvasta järjestelmäviidakosta
Jatkossa terveyskeskukseen mennään niin, että ensin otetaan yhteyttä puhelimella tai chat-palvelulla, jossa sitten sovitaan mihin tullaan ja miten vai voidaanko asia hoitaa samantien esimerkiksi lääkereseptillä tai muulla palvelulla”

”Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut pitää viedä esimerkiksi kouluille, eikä keskittää isoihin yksiköihin.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Palveluntekijän pitää myös liikkua, erityisesti paikkoihin missä on suuri määrä asiakkaita ja tarvittavat välineet eivät ole kalliita”


ILTA-SANOMAT

”Jokaisessa kunnassa tulee sijaita vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Kuntarakenne on täysin epärelevantti tässä kohtaa, sosiaali- ja/tai terveysasemien pitää sijaita helposti saavutettavissa palveluiden tarpeen ja käytön mukaisissa sijaintikohdissa.”

”Jokaisella hyvinvointialueella on oltava ympäri vuorokauden päivystävä sairaala, vaikka se lisäisi kustannuksia. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Mitättömän pienillä hyvinvointialueilla ei tarvita omia ympäri vuorokauden päivystäviä sairaaloita. Keski-Uudenmaan väestöpohjaan nähden nykyiset palvelut ovat asianmukaiset, toki joillakin erityisalueilla tulee varmasti muutoksia, kun tarpeet esimerkiksi väestön vanhetessa muuttuvat”

”Hallituksen ajamaa seitsemän päivän hoitotakuuta ei pidä säätää, koska se on liian kallis, eivätkä hyvinvointialueet pysty täyttämään vaatimusta.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Useimmiten parempi hoitoonpääsy pitää asiakkaat terveempinä. Kuitenkin aina puhelin- tai chat-palvelun kautta”

”Hyvinvointialueen tulee mahdollistaa yksityiseen hoitoon pääsy palvelusetelillä, jotta hoitoon pääsyn määräajoista ei lipsuta.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Palveluseteli on toimiva ratkaisu tietyille potilaille, jotka käyttävät palveluita harvoin ja kevyesti”

”Lääkäriaika on jatkossa kyettävä varaamaan netin kautta myös julkisella puolella kaikkialla Suomessa.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Tämän pitää olla arkipäivää, toki sairaanhoitajan ensivasteen harkinta ja tilanteen läpikäynti kuuluu tähän. Usein apu löytyy jo siinä”

”Hoitajamitoitus on peruttava, koska hoitajapulan vuoksi lain edellyttämiä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa yksiköissä, ja osa vanhuksista pärjäisi pienemmälläkin hoitajamäärällä.  ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Uusi hoitajamitoitus on radikaali vain julkisen sektorin omiin palveluihin ja tiettyjen isojen aikaisempia sääntöjä systemaattisesti polkeneiden koneorganisaatioiden palveluihin. Uudet mitoitukset ovat aika realistisia ympärivuorokautisen hoivan osalta. Yleisesti ottaen lisäsääntöjä ei enää jatkossa tarvita vaan hyvinvointialueiden pitää pystyä avoimesti keskustelemaan ja mitoittamaan palvelunsa ”

”Hoitajamitoituksesta huolimatta yksiköt voivat toimia henkilökuntapulan vuoksi yhä vajaalla miehityksellä. Jatkuvasti alimiehityksellä toimiva yksikkö tulee sulkea ja asukkaat siirtää toiseen hoivakotiin.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Minimisäännöt eivät ole liian tiukkoja, vaan enemmän puitteita. Meidän on kyettävä löytämään työvoimaa esimerkiksi maahanmuuttoa lisäämällä ja muuten työllisiä lisäämällä niin, että tarvitsevat saavat asianmukaista hoitoa”

”Vanhusten hoivassa painopistettä on entisestään siirrettävä tuettuun kotihoitoon.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Tuettu kotihoito on lähes maksimissaan, osittain siellä on jo vanhuksia, joiden ei siellä pitäisi olla. Lisäksi eräät kotihoitokäytännöt ovat kyseenalaisia kuten monta hyvin lyhyttä käyntiä saman päivän aikana. Kotipalvelu on vietävä enemmän yhteisöohjautuvaksi, jolloin ammattilaiset itse päättävät miten he tuottavat tietyssä naapuristossa parhaat palvelut, ehkä hyödyntäen alueen vapaaehtoisia ja yhdistyksiä ja muita toimijoita”

”Vaikka uusi teknologia olisi ikääntyneille haasteellisempaa, heidän on tyydyttävä etäpalveluihin siinä missä muidenkin.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Etäpalveluiden on oltava niin hyviä ja helppokäyttöisiä, että niihin ei tarvitse tyytyä. Ne eivät kuitenkaan voi olla ainoa vaihtoehto erityisesti niille, jotka eivät niihin ole tottuneet”

”Kuraattorit ja psykologit kuuluvat oppilaiden lähelle kouluihin, eikä heidän työpanostaan saa käyttää hyvinvointialueen muihin tarpeisiin.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Kuraattorit ja psykologit tekevät valtavan tärkeää työtä kouluyhteisössä”

”Hyvinvointialueen tulee säilyttää maailmallakin ihaillut neuvolapalvelut täysin julkisen puolen tuotettavina, eikä pienimpiäkään neuvoloita saa lakkauttaa.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Neuvolapalveluita pitää tarjota kaikille hyvinvointialueen tarvitsijoille sopivalla ja saavutettavalla tavalla”

”Hoitohenkilökunnan tulee saada muita suuremmat palkankorotukset työn kuormittavuuden vuoksi.”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Ilmeisesti joidenkin hoitajaryhmien palkat eivät vastaan työn vaativuutta ja niitä on nostettava”

”Hoitajapulan ratkaisuksi on tarjottu usein työperäistä maahanmuuttoa. Sote-palveluihin löytyy kuitenkin riittävästi henkilökuntaa ilman voimakasta maahanmuuttoa. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Koko Suomi tarvitsee merkittävää maahanmuuttobuustia, aivan erityisesti tarpeita on Sote-palveluissa”

”Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Hoitajien pätevyys- ja kielivaatimuksia tulee höllentää hoitajapulan lieventämiseksi.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Pätevyys- ja kielitaitovaatimuksia pitää voida harkita tarkoituksenmukaisesti. Lääkehuoltoa voi tehdä myös muut kuin sairaanhoitajat, esimerkiksi sosionomitkin, jos heillä on käytynä asianmukainen kurssi. Lääkehuollon vaativimmat tehtävät säilyvät tietenkin lääkäreillä ja sairaanhoitajilla.”

”Maakuntavero tulee ottaa käyttöön hyvinvointialueiden tulevaisuuden ja itsenäisyyden takaamiseksi.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Uusi vero ei ratkaise liian pienien hyvinvointialueiden kuten Kainuun ongelmia”

”Kokonaisveroaste saa nousta hyvinvointialueiden ja maakuntaveron myötä, jotta kansalaisten terveydenhuolto voidaan turvata. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Suomalainen kokonaisveroaste on hyvin lähellä maksimia. Työllisten määrää lisäämällä verotuloja voidaan kerätä enemmän ja sillä kasvavat palveluntarpeet rahoittaa”

”Jos hyvinvointialue ei selviydy jatkossa mahdollisen maakuntaveron tuotoilla, se on liitettävä toiseen hyvinvointialueeseen.”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Jos hyvinvointialueen taloudellinen pohja murtuu ilman maakuntaveronkin tuloa, se on pikaisesti liitettävä oman yliopistollisen keskussairaalapiirin toiseen hyvinvointialueeseen”

”Hyvinvointialueen ei tule nostaa asiakaspalvelumaksuja sote-palvelujen rahoittamiseksi. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Asiakasmaksuissa ei juurikaan ole nostovaraa”

”Hyvinvointialueiden tulee ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalveluja nykyistä mallia enemmän yksityisille sote-firmoille.”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Ulkoistaminen ei ole itseisarvo, palveluiden tarkoituksenmukainen ja laadukas tuottaminen on. Useinkaan parhaat tekijät eivät ole julkisella sektorilla, vaan esimerkiksi kolmas sektori tarjoaa huippulaadukkaita palveluita kohtuuhinnalla”

”Sote-uudistukselle tulee määritellä selkeä säästötavoite, vaikka se tarkoittaisi palveluista leikkaamista. ”
Vastauksesi: Osittain samaa mieltä
Perustelusi: ”Hyvinvointialueille tarjolla oleva rahamäärä on rajattu. Nyt Suomessa sote-palvelutuotannon hallintoon käytetään yleisesti yli 20 prosenttia kokonaiskustannuksista, kun parhaat toimijat esimerkiksi Hollannissa ja Suomessakin pääsevät kahdeksaan prosenttiin.
Se vaatii pomottamisesta irtipäästämistä ja kontrollista höllentämistä, ja uskoa, että ammattilaiset osaavat itse järjestää työnsä parhaalla tavalla”

”Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan pitää toimia tehtävässä kokopäiväisesti ja hänelle tulee maksaa sen mukaista palkkaa/palkkiota esimerkiksi 6000-7000 euroa kuussa.”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Hyvinvointialueen hallituksessa pitää olla parhaat voimat, ei edes kunkin puolueen paras luottamusmies, vaan YLE:n hallituksen kaltainen hallitus, joka kykenee haastamaan ja sparraamaan hyvinvointialueen johtoa heidän työnsä oleellisimmissa kysymyksissä”

”Hyvinvointialueille ei tule jatkossa siirtää yhtään lisää tehtäviä. ”
Vastauksesi: Osittain eri mieltä
Perustelusi: ”Itse näen, että esimerkiksi toisen asteen koulutus kuuluisi hyvin luontevasti hyvinvointialueiden kokonaisuuteen”

”Ministerien ja kansanedustajien ei pitäisi olla ehdolla aluevaltuustoihin. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Ministerit ja kansanedustajat hallitsevat koko maata, aluevaltuusto synnyttää heille intressiristiriidan, joka ei ole tervettä”

”Palo- ja pelastustoimen tuleva siirto kunnilta hyvinvointialueille pitää perua. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Ratkaisu on perusteltu ja hyvä”

”Palo- ja pelastustoimen riittävät resurssit tulee varmistaa säädöksillä. ”
Vastauksesi: Täysin eri mieltä
Perustelusi: ”Emme tarvitse enää yhtään lisäsäännöstä tai ainakin vanhoista pitää tinkiä, jos uusia säädetään”

”Pienillä paikkakunnilla hälytystehtäviin riittää VPK:n toimipiste. ”
Vastauksesi: Täysin samaa mieltä
Perustelusi: ”Ammattilaisten arvion mukaiset toimipisteet ovat se mitä tarvitaan. Keski-Uudenmaan tilanne on hyvä”

keskiviikko 15. joulukuuta 2021

RESTART KEUSOTE – Askel 2 – Hallinto puolitettava – Ihmisarvoiset palvelut tuotetaan itseohjautuvissa tiimeissä

 Nykyisten sotekuntayhtymien eli tulevien hyvinvointialueiden hallinto on päässyt paisumaan suhteessa aivan liian suureksi. Ylisuuri hallinto vaikeuttaa asiakkaiden kohtaamista monella tavoin: hallinto tarkoittaa aina lisääntyvää byrokratiaa ja erilaisten lippujen ja lappujen täyttämistä, joita nykyään usein exceliksi kutsutaan.

Keusoten alueella ollaan tätä nyt harjoiteltu pari vuotta. Keusotea muodostettaessa käytännössä ketään esimies- tai hallintoasemassa olevaa ei enempää irtisanottu kuin siirretty oikeaan asiakastyöhön. Luotuun hierarkiaan sopimattomista henkilöistä tehtiin erityisasiantuntijoita, joille sälytettiin jonkinlaisia kehittämis- tai kontrollitehtäviä.

Tämä on johtanut siihen, että keski- ja ylimmän johdon koko aika menee erilaisiin keskinäisiin palavereihin, ja todellinen ruohonjuuritason työn johtaminen on pelkästään lähiesimiehen ja asiakkaita kohtaavan henkilökunnan käsissä.

Sinällään oikein Keusotessa tilannetta on lähdetty ratkaisemaan itseohjautumisella: se tarkoittaa, että ilman käskyttävää esimiestä työryhmä itsessään ottaa vastuun asiakkaista ja tekemisistään sekä toteuttaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on hyvä ja oikein.

Nyt on vain purettava turha hallinto pois. Oma arviona on, että hallinnosta on otettava puolet pois. Nykyinen hallinto ei tuota enää lisäarvoa asiakkaiden kohtaamiseen, vaan on taakkana organisaatiolle.

Luultavasti suurin osa vähennyksestä voidaan tehdä siirtämällä tutkinnon omaavat hallinnon tekijät, kuten sosiaalityöntekijät, sosionomit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja lääkärit suoraan asiakkaita kohtaavaan työhön. Loppujen osalta voi vielä katsoa uudelleen kouluttautumismahdollisuuksia sote-alalle ja käyttöä eri tehtävissä.

Näin jatkossa Keusoten eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ihmisarvoiset palvelut tuotetaan itseohjautuvissa tiimeissä, joita tukee vain mahdollisimman pieni, valmentamiseen ja taustaprosessien ylläpitoon keskittyvä hallinto.

RESTART KEUSOTE - Askel 1 - Keski-uusimaalaiset ansaitsevat asiakasta arvostavaa sote-palvelua kohti parempaa elämää

 Kuka on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakas? Ketkä ovat sen tärkeimmät viiteryhmät? Vastaus on tietenkin, että joka ainoa meistä Hyvi...